fbpx

Auditi ja Tasustamise komiteed


Auditikomitee

Auditikomitee on AS Pro Kapital Grupp nõukogule nõu andev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas.

Auditikomitee ülesanne on jälgida ja analüüsida:
1) rahandusinformatsiooni töötlemist;
2) riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust;
3) raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi;
4) audiitorettevõtja ja seaduse alusel audiitorühingut esindava vandeaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust teistele audiitortegevuse seaduse nõuetele.

Auditikomitee kohustuseks anda AS Pro Kapital Grupp nõukogule soovitusi ja teha ettepanekuid vähemalt järgmistes küsimustes:
1) audiitorettevõtja nimetamine või tagasikutsumine;
2) siseaudiitori nimetamine või tagasikutsumine;
3) probleemide ja ebatõhususe vältimine või kõrvaldamine organisatsioonis;
4) vastavus õigusaktidele ja kutsetegevuse heale tavale.

Tasustamise komisjon


Nõukogu moodustas töötasu komisjoni. Alates novembrist 2023 on tasustamise komisjoni liikmeteks Giovanni Bozzetti (nõukogu liige) ja Oscar Crameri (nõukogu liige alates 27. maist 2020).

Tegemist on nõukogu nõuandva koguga, mis tegeleb ettevõtte juhatuse liikmete ning ühtlasi ka tütarettevõtete juhtivtöötajate määramise ja töötasudega. Komisjon moodustati eesmärgiga hõlbustada ja koordineerida tasakaalustatud ja kvalifitseeritud nõukogu ja juhatuse liikmete otsinguid vastavalt ettevõtte konkreetsele profiilile ja vajadustele, et leida vastavad potentsiaalsed kandidaadid ning seeläbi võimaldada aktsionäridel anda informeeritud hinnang iga nõukogu liikme kandidaadi oskustele ja sobivusele ning ühtlasi ka nõukogu liikmetel anda hinnang juhatuse liikme kandidaatidele. Komisjoni pädevuses on ka ettevõtte iga-aastase juhtimistulemuste hindamise käigus jälgida, et juhatuse töötasu ja ettevõtte tulemused oleksid vastavuses.

AS Pro Kapital Grupp nõukogu poolt moodustatud auditikomitee liikmeteks on:

 • Patrick Werner

  Auditikomitee liige


  Sündinud 1950, Prantsusmaa kodanik
  Teaduskraad avaliku õiguse ja majandusteaduse erialal
  AS Pro Kapital Grupp nõukogu esimees
 • Oscar Crameri

  Auditikomitee liige


  Sündinud 1961, Šveitsi kodanik
  Hr Crameril on õigus- ja pangandustaust, kes on spetsialiseerunud vastavuskontrolli-, ettevõtte- ja maksuõigusele.
  AS Pro Kapital Grupp nõukogu liige