fbpx

Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2022. a III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

november 21, 2022


TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ĂĽlevaade

2022. aasta kolmas kvartal jätkus samal Balti riikide kinnisvara kõrge nõudluse trendil, mida nägime ka teises kvartalis, seda eriti Eestis ja Leedus.

Olenemata intressimäärade tõusmise negatiivsetest meeleoludest ning globaalse majanduse üldisest langusest tundub turg endiselt tugev.

Kohalikel ning rahvusvahelistel investoritel on endiselt suur huvi Balti regiooni vastu, eriti luksuskinnisvara segmendis.

Peale mõnda kuud kestnud väljakutseid sõlmida ehitusettevõtetega fikseeritud hinnaga kokkuleppeid materjalide ning varustuse turu volatiilsuse tõttu, näeme kohalike töövõtjate poolt suurenevat huvi tööle naasmise vastu ning valmidust materjalide hinnakõikumistest tingitud riske osaliselt absorbeerida.

Kinnisvaraarendus

Tallinnas oleme jätkanud Kindrali Majade ja Kalaranna Kvartali ehitusega.

2022. aasta kolmandas kvartalis viisime lõpuni korterite üleandmise Kalaranna Kvartali arenduses, kus on valminud kaheksa maja kokku 240 korteriga.

Kalaranna Kvartali arenduse esimene etapp on olnud väga edukas ning praegu tegutseme koos kohalike ehitusettevõtjatega, kes tutvuvad ehitushanke paketiga. Kavatseme alustada objekti ehituse ettevalmistamisega Kalaranna Kvartali arenduse järgmise etapi jaoks 2023. aasta esimeses või teises kvartalis. Kavandatud on neli hoonet kokku 146 korteriga.

Kindrali Majade arenduses oleme alustanud korterite üleandmist esimeses kahes majas (must ja valge maja). Kolmas maja (punane maja) peaks valmima 2022. aasta lõpuks. Kolmes majas on kokku 195 korterit ning 1 äripind, mis on kõik müüdud.

Riias müüme jätkuvalt luksuskortereid River Breeze residentsis ning oleme algatanud ehitushanke Kliversala kvartali järgmise etapi – Blue Marine ehitamiseks. Oleme saanud ehitusettevõtetelt mitmeid pakkumisi ning oleme parima pakkumise välja selgitamise protsessis. Ehitushanke protsess on kujunenud oodatust pikemaks, kuna oleme otsustanud uurida erinevaid väärtust kasvatavaid võimalusi projektis, et maandada suurenevate ehituskulude riske.

Vilniuses on meil mĂĽĂĽmata ainult neli korterit Ĺ altiniu Namai Attico arenduses (nende hulgas ĂĽks näidiskorter). Kinnisvaraturg oli 2021. aastal väga aktiivne ning oli näha suurt huvi luksuslike korterite vastu ning meie korterite ruutmeetri hind oli sealsel turul ĂĽks kõrgemaid. Ehitushanke protsess järgmise etapi linnavillade ning äripindade ehitamiseks on jõudnud lõppfaasi ning loodame sõlmida lepingu parima pakkujaga selle aasta novembris – detsembris ja alustada ehitustöödega 2023. aasta esimeses kvartalis.

Hotellindus

Oleme renoveerimas teist poolt hotellitubadest (esimene pool tubadest renoveeriti viis aastat tagasi), mis lõpetatakse aasta lõpuks. Renoveerimistööde tulemusena muudetakse ka seni kasutamata ala 7 standardtoaks ning luuakse luksuslik sviit privaatse sauna ning terrassiga, mis parandab oluliselt hotelli mainet.

Käimas oleva ehitustegevuse tõttu on hotell suurema osa aastast töötanud ainult poole mahuga. Sellest hoolimata on esimesed üheksa kuud jõudnud tasuvuspunktini a) tänu äriturismi taastumisele peale pandeemiast tulenenud pikemat pausi ning b) kõrgemale keskmisele toa hinnale, mis on praegu 89,12 eurot (septembri andmetel), olles märkimisväärselt kõrgem kui 2021. aasta septembris (81,07 eurot).

Kokkuvõttes oleme kindlad, et tänu oma kogemusele ning Baltikumi turgude stabiilsusele tuleme toime ka muutlikel aegadel. Meie eesmärgiks on laiendada oma praegust portfelli, tehes arukaid otsuseid vastavalt meie nägemusele turu kujunemisest ning jätkame oma strateegia elluviimist aktsionäridele pikaajalise väärtuse loomisel ning kogukondadele jätkusuutlike, mugavate ning esteetiliselt kaunite piirkondade arendamisel.

Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive 2022. aasta üheksa kuu jooksul oli 61,6 miljonit eurot, mis on üle kolme korra rohkem kui võrdlusperioodil (2021 9 kuud: 19,4 miljonit eurot). 2022. aasta kolmanda kvartali kogukäive oli 30,4 miljonit eurot (2021 kolmandas kvartalis 12,1 miljonit eurot).

Üheksa kuu brutokasum suurenes enam kui kolm korda ja moodustas 16,2 miljonit eurot võrrelduna 5,3 miljoni euroga 2021. aastal. Kolmanda kvartali brutokasum oli 6,8 miljonit eurot võrrelduna 3,4 miljoni euroga võrldusperioodil.

2022. aasta üheksa kuu ärikasum moodustas 12 miljonit eurot võrrelduna 31,2 miljoni euro ärikasumiga 2021 aasta üheksa kuu jooksul. Kolmanda kvartali ärikasumi moodustas 5,6 miljonit eurot võrreldes 2,8 miljoni euroga võrdlusperioodil. 2021. aasta ärikasumit mõjutasid ühekordne kinnisvara investeeringu müük ja sellest saadud tulu ning tütarettevõtte AS Tallinna Moekombinaat kajastamise lõpetamine seoses tütarettevõtte üle kontrolli kaotamisega 2. juunil 2021.

2022. aasta üheksa kuu puhaskasum oli 8,7 miljonit eurot võrrelduna 22,5 miljoni euroga (26,5 miljonit eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest) võrdlusperioodil. Kolmanda kvartali kasumi moodustas 4,5 miljonit eurot võrreldes 1,1 miljoni euroga 2021. aastal.

Rahavood põhitegevusest olid üheksal kuul positiivsed 25,8 miljonit eurot võrreldes 1,4 miljoni euroga samal perioodil 2021. aastal. Kolmandas kvartalis olid rahavood positiivsed summas 14,6 miljonit eurot ning 2021. aasta kolmandas kvartalis vastavalt 5,2 miljonit eurot.

Aktsia puhasväärtus oli 30. septembri 2022 seisuga 0,91 eurot võrreldes 0,63 euroga 30. septembril 2021.

Peamised tulemusnäitajad

2022
9 kuud
2021
9 kuud
2022
III kvartal
2021
III kvartal
2021
12 kuud
Käive (tuhat eurot) 61 628 19 373 30 434

12 066

43 095
Brutokasum (tuhat eurot) 16 211 5 255 6 849 3 442 10 576
Brutokasum, % 26% 27% 23% 29% 25%
Ă„rikasum / -kahjum (tuhat eurot) 11 990 31 152 5 577 2 836 39 820
Ă„rikasum / -kahjum, % 19% 161% 18% 24% 92%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) 8 651 22 463 4 546 1 123 29 757
Puhaskasum / -kahjum, % 14% 116% 15% 9% 69%
Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) 0,15 0,40 0,08 0,02 0,52
  30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021
Varad kokku (tuhat eurot) 99 731 125 042 116 026
Kohustused kokku (tuhat eurot) 48 237 89 493 73 183
Omakapital kokku (tuhat eurot) 51 494 35 549 42 843
Võla / omakapitali suhe * 0,94 2,52 1,71
Varade tootlus, % ** 6,2% 14,8% 23,7%
Omakapitali tootlus, % *** 28,3% 99,5% 113,5%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,91 0,63 0,76

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 11 088 13 283 9 626
Lühiajalised nõuded 1 648 1 458 802
Varud 35 228 67 811 57 533
Käibevara kokku 47 964 82 552 67 961
Põhivara
Pikaajalised nõuded 2 017 23 21
Materiaalne põhivara 7 901 6 677 6 754
Kasutusõigusega vara 229 233 202
Kinnisvarainvesteeringud 41 270 35 202 40 734
Immateriaalne põhivara 350 354 354
Põhivara kokku 51 767 42 490 48 065
VARAD KOKKU 99 731 125 042 116 026
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
LĂĽhiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 368 530 3 955
Ostjate ettemaksed 2 614 13 516 12 419
Lühiajalised võlad tarnijatele 4 308 5 233 7 297
Maksukohustused 958 656 1 143
LĂĽhiajalised eraldised 662 534 713
LĂĽhiajalised kohustused kokku 8 910 20 469 25 527
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 38 153 64 708 46 455
Muud pikaajalised kohustused 0 3 139 20
EdasilĂĽkkunud tulumaksukohustus 1 138 1 133 1 133
Pikaajalised eraldised 36 44 48
Pikaajalised kohustused kokku 39 327 69 024 47 656
KOHUSTUSED KOKKU 48 237 89 493 73 183
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
Ăślekurss 5 661 5 661 1 748
Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 0
Ăśmberhindluse reserv 2 984 2 984 2 984
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 21 726 -8 031 0
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 8 651 22 463 26 773
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 51 494 35 549 42 843
OMAKAPITAL KOKKU 51 494 35 549 42 843
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 99 731 125 042 116 026

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2022
9 kuud
2021
9 kuud
2022
III kvartal
2021
III kvartal
2021
12 kuud
JĂ„TKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Ă„ritulud
MĂĽĂĽgitulu 61 628 19 373 30 434 12 066 43 095
MĂĽĂĽdud toodete ja teenuste kulu -45 417 -14 118 -23 585 -8 624 -32 519
Brutokasum 16 211 5 255 6 849 3 442 10 576
Turustuskulud -345 -358 -108 -119 -502
Ăśldhalduskulud -3 743 -3 549 -1 085 -1 086 -5 592
Muud äritulud 9 29 860 1 605 35 615
Muud ärikulud -142 -56 -80 -6 -277
Ärikasum 11 190 31 152 5 577 2 836 39 820
Finantstulud 2 5 1 2 6
Finantskulud -3 336 -4 556 -1 032 -1 722 -5 964
Kasum enne tulumaksu 8 656 26 601 4 546 1 116 33 862
Tulumaks -5 -23 0 6 10
Jätkuvate tegevuste puhaskasum 8 651 26 578 4 546 1 122 33 872
Kasum lõpetatud tegevusvaldkondadest 0 4 115 0 0 -4 115
Perioodi puhaskasum/ – kahjum 8 651 22 463 4 546 1 122 29 757
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 8 651 22 463 4 546 1 122 29 757
Aruandeperioodi koondkahjum kokku 8 651 22 463 4 546 1 122 29 757
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 8 651 22 463 4 546 1 122 29 757
Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) 0,15 0,47 0,08 0,02 0,60
Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) 0,15 0,40 0,08 0,02 0,52

Aruande täisversiooni leiate börsiteatest.