fbpx

Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2022. a II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

august 22, 2022


TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ĂĽlevaade

2022. aasta teine kvartal jätkus samal Balti riikide kinnisvara kõrge nõudluse trendil, mida nägime ka esimeses kvartalis, seda eriti Eestis ja Leedus.

Meie käimasolevad arendused on suures osas müüdud, kuid lähtudes potentsiaalsete ostjate jätkuvast huvist uute projektide vastu ning konkurentide tegevusest, võime öelda, et tehingute arv ning hinnad ei ole üleüldise geopoliitilise olukorra poolt liigselt mõjutatud.

Sellegipoolest on turuanalüütikud võtnud tänu Euroopas toimuvale inflatsioonile ning sellega kaasnevale intressimäärade tõusule konservatiivsema lähenemise.

Kohalik kinnisvarasektor on olnud kaks aastat kiire hinatõusu tingimustes ning oleme teadlikud turu tsüklilisusest, kuid sellest hoolimata näitavad meie olulisimad indikaatorid (huvi uute arenduste vastu ning meie varasemate arenduste objektide järelturu tehingute hinnad) siiski stabiilset turgu.

Ehitusturg maadleb veel väljakutsetega, mis on tingitud materjalide hinnatõusust tänu Covid-19 pandeemiast tulenenud raskustele ning tarneahelate probleemidele sõjast haarantud piirkondades. Osaliselt on turg leidnud uue tasakaalu ning oleme lootusrikkad, et aja jooksul leiab ka ehitusturg uue stabiilsuse.

Kinnisvaraarendus

Tallinnas oleme jätkanud Kindrali Majade ja Kalaranna Kvartali ehitusega.

2022. aasta teises kvartalis oleme jätkanud korterite üle andmisega Kalaranna Kvartali arenduses, kus on valmimas kaheksa maja kokku 240 korteriga. Kõik äripinnad ja 99% korteritest on selles ehitusjärgus leidnud ostja ja tänasel päeval on kõik selle etapi pinnad peale viimase nelja, üle antud.

Omavalitsus on väljastanud promenaadi kasutusloa ning vastavalt sõlmitud lepingule üle võtnud promenaadi ala hoolduse https://www.err.ee/1608664381/kalaranna-promenaad-tehti-lopuks-lahti ning meil on hea meel näha, et sellel on kogukonnale ergastav mõju. Avatud promenaadi hindavad ka kõik linnaelanikud, kes armastavad mere ääres jalutada ning nautida avanevaid vaateid ja arhitektuuri.

Kindrali Majade arenduses oleme alustanud korterite üleandmist esimeses kahes majas (must ja valge maja), mis jätkub 2022. aasta sügiseni. Kolmas maja (punane maja) peaks valmima 2022. aasta lõpuks. Kõigis kolmes majas kokku on 195 korterit ning 1 äripind, mis kõik on müüdud.

Riias müüme jätkuvalt luksuskortereid River Breeze residentsis ning oleme algatanud ehitushanke Kliversala kvartali järgmise etapi – Blue Marine ehitamiseks. Oleme saanud ehitusettevõtetelt mitmeid pakkumisi ning oleme parima pakkumise välja selgitamise protsessis.

Vilniuses on meil müümata ainult neli korterit Šaltiniu Namai Attico arenduses (nende hulgas üks näidiskorter). Kinnisvaraturg oli 2021. aastal väga aktiivne ning oli näha suurt huvi luksuslike korterite vastu ning meie korterite ruutmeetri hind oli sealsel turul üks kõrgemaid. Oleme saanud ehitusettevõtetelt pakkumisi uue etapi linnavillade ning äripindade ehitamiseks ning planeerime sellel sügisel ehitust alustada.

Hotellindus

Oleme renoveerimas teist poolt hotellitubadest (esimene pool tubadest renoveeriti viis aastat tagasi), mis lõpetatakse oktoobrikuus. Renoveerimistööde tulemusena muudetakse ka seni kasutamata ala 7 standardtoaks ning luuakse luksuslik sviit privaatse sauna ning terrassiga, mis parandab oluliselt hotelli mainet.

Mais ühines meiega uus hotelli tegevjuht, Hr. Klaus Brandstetter, kellel on enam kui kakskümmend aastat töökogemust Starwood Hotellides. Soovime talle edu ja usume, et oleme leidnud õige inimese sellele ametikohale.

Käimas oleva ehitustegevuse tõttu töötab hotell ainult poole mahuga. Sellest hoolimata on esimesed kuus kuud jõudnud tasuvuspunktini a) tänu äriturismi taastumisele peale pandeemiast tulenenud pikemat pausi ning b) kõrgemale keskmisele toa hinnale, mis on praegu 99,83 eurot (juuni andmetel), olles märkimisväärselt kõrgem kui 2021. aasta juunis (81,68 eurot) .

Kokkuvõttes oleme kindlad, et tänu oma kogemusele ning Baltikumi turgude stabiilsusele tuleme toime ka muutlikel aegadel. Meie eesmärgiks on laiendada oma praegust portfelli, tehes arukaid otsuseid vastavalt meie nägemusele turu kujunemisest ning jätkame oma strateegia elluviimist aktsionäridele pikaajalise väärtuse loomisel ning kogukondadele jätkusuutlike, mugavate ning esteetiliselt kaunite piirkondade arendamisel.

Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive 2022. aasta esimesel poolaastal oli 31,2 miljonit eurot, mis on üle nelja korra rohkem kui võrdlusperioodil (2021: 7,3 miljonit eurot). 2022. aasta teise kvartali kogukäive oli 23,3 miljonit eurot (2021: 1.7 miljonit eurot).

Esimese poolaasta brutokasum suurenes üle viie korra ja moodustas 9,3 miljonit eurot võrrelduna 1,8 miljoni euroga 2021. aastal. Teise kvartali brutokasum oli 6,8 miljonit eurot võrrelduna 222 tuhande euroga võrldusperioodil.

2022. aasta esimese kuue kuu ärikasum moodustas 6,4 miljonit eurot võrrelduna 28,3 miljoni euro ärikasumiga esimesel poolaastal 2021. Teise kvartali ärikasumi moodustas 5,4 miljont eurot võrreldes 26,5 miljoni euroga võrdlusperioodil. 2021. aasta ärikasumit mõjutas ühekordne kinnisvara investeeringu müük ja sellest saadud tulu ning tütarettevõtte AS Tallinna Moekombinaat kajastamise lõpetamine seoses tütarettevõtte üle kontrolli kaotamisega 2. juunil 2021.

2022. aasta esimese kuue kuu puhaskasum oli 4,1 miljonit eurot võrrelduna 25,5 miljoni euroga (jätkuvatest tegevusvaldkondadest) võrdlusperioodil. Teise kvartali kasumi moodustas 4,3 miljonit eurot võrreldes 25,1 miljoni euroga 2021. aastal.

Rahavood põhitegevusest olid esimesel poolaastal 11,2 miljonit eurot võrreldes negatiivse 3,38 miljoni euroga samal perioodil 2021. aastal. Teises kvartalis olid rahavood positiivsed summas 14,4 miljonit eurot ning 2021. aasta teises kvartalis vastavalt 5,2 miljonit eurot negatiivsed.

Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2022 seisuga 0,83 eurot võrreldes 0,61 euroga 30. juunil 2021.

Peamised tulemusnäitajad

2022
6 kuud
2021
6 kuud
2022
II kvartal
2021
II kvartal
2021
12 kuud
Käive (tuhat eurot) 31 194 7 307 23 278 1 727 43 095
Brutokasum (tuhat eurot) 9 362 1 813 6 804 222 10 576
Brutokasum, % 30% 25% 30% 25% 25%
Ă„rikasum / -kahjum (tuhat eurot) 6 413 28 318 5 424 26 532 39 820
Ă„rikasum / -kahjum, % 21% 388% 23% 1 536% 92%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) 4 106 21 342 4 346 23 454 29 757
Puhaskasum / -kahjum, % 13% 292% 19% 1 452% 69%
Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) 0,07 0,38 0,08 0,44 0,52
  30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021
Varad kokku (tuhat eurot) 116 701 125 105 116 026
Kohustused kokku (tuhat eurot) 69 752 90 677 73 183
Omakapital kokku (tuhat eurot) 46 949 34 428 42 843
Võla / omakapitali suhe * 1,49 2,63 1,71
Varade tootlus, % ** 2,8% 12,8% 23,7%
Omakapitali tootlus, % *** 14,5% 41,1% 113,5%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,83 0,61 0,76

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 15 208 13 842 9 626
Lühiajalised nõuded 1 099 967 802
Varud 49 621 67 967 57 533
Käibevara kokku 65 928 82 776 67 961
Põhivara
Pikaajalised nõuded 1 519 23 21
Materiaalne põhivara 7 491 6 648 6 754
Kasutusõigusega vara 198 266 202
Kinnisvarainvesteeringud 41 214 35 038 40 734
Immateriaalne põhivara 351 354 354
Põhivara kokku 50 773 42 329 48 065
VARAD KOKKU 116 701 125 105 116 026
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
LĂĽhiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 10 596 1 262 3 955
Ostjate ettemaksed 11 330 13 070 12 419
Lühiajalised võlad tarnijatele 7 924 4 882 7 297
Maksukohustused 110 111 1 143
LĂĽhiajalised eraldised 585 475 713
LĂĽhiajalised kohustused kokku 30 545 19 800 25 527
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 38 028 67 085 46 455
Muud pikaajalised kohustused 9 2 577 20
EdasilĂĽkkunud tulumaksukohustus 1 136 1 133 1 133
Pikaajalised eraldised 34 82 48
Pikaajalised kohustused kokku 39 207 70 877 47 656
KOHUSTUSED KOKKU 69 752 90 677 73 183
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
Ăślekurss 5 661 5 661 1 748
Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 0
Ăśmberhindluse reserv 2 984 2 984 2 984
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 21 726 -8 031 0
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 4 106 21 342 26 773
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 46 949 34 428 42 843
OMAKAPITAL KOKKU 46 949 34 428 42 843
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 116 701 125 105 116 026

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2022
6 kuud
2021
6 kuud
2022
II kvartal
2021
II kvartal
2021
12 kuud
JĂ„TKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Ă„ritulud
MĂĽĂĽgitulu 31 194 7 307 23 278 1 727 43 095
MĂĽĂĽdud toodete ja teenuste kulu -21 832 -5 494 -16 474 -1 505 -32 519
Brutokasum 9 362 1 813 6 804 222 10 576
Turustuskulud -237 -239 -123 -114 -502
Ăśldhalduskulud -2 658 -2 463 -1 209 -1 471 -5 592
Muud äritulud 8 29 255 8 27 923 35 616
Muud ärikulud -62 -48 -56 -28 -278
Ă„rikasum 6 413 28 318 5 424 26 532 39 820
Finantstulud 2 3 0 1 6
Finantskulud -2 304 -2 835 -1 078 -1 442 -5 964
Kasum enne tulumaksu 4 111 25 486 4 346 25 092 33 862
Tulumaks -5 -29 11 -12 10
Jätkuvate tegevuste puhaskasum 4 106 25 457 4 357 25 080 33 872
Kasum lõpetatud tegevusvaldkondadest 0 -4 115 0 -1 626 -4 115
Perioodi puhaskasum/ – kahjum 4 106 21 342 4 357 23 454 29 757
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 4 106 21 342 4 357 23 454 29 757
Aruandeperioodi koondkahjum kokku 4 106 21 342 4 357 23 454 29 757
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 4 106 21 342 4 357 23 454 29 757
Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) 0,07 0,45 0,08 0,44 0,60
Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) 0,07 0,38 0,08 0,41 0,52

Aruande täisversiooni leiate Börsile avalikustatud teatest.