fbpx

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

juuni 13, 2024


AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus teisipäeval, 28.05.2024.a. algusega kell 11.01,  Ühingu asukohas Sõjakooli 11, Tallinn, Eesti Vabariik.

Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud 6 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 36 274 040 häält, mis moodustab kokku 63,99% aktsiatega määratud häältest.

Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused:

1.         Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Vastuvõetud otsus:

Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ilona Nurmela. Protokollijaks valiti Helena Purga.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

2.         Ühingu auditeeritud 2023.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Vastuvõetud otsus:

Kinnitada Ühingu auditeeritud 2023.a. majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

3.         Kahjumi katmise otsustamine

Vastuvõetud otsus:

Katta 31. detsembril 2023 lõppenud majandusaasta kahjum summas 900 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.

Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest, igat otsust hääletati eraldi.

Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel www.prokapital.com hiljemalt 29.05.2024.

Edoardo Axel Preatoni
Juhatuse liige
Tel 6144 920
Email: prokapital@prokapital.ee