fbpx

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

juuni 22, 2022


AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus teisipäeval, 21.06.2022.a. algusega kell 13.00 Sokos Hotel Viru ruumis Andante, Viru väljak 4, 10111 Tallinn. Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud 43 516 226 häält, mis moodustab kokku 76,76% aktsiatega määratud häältest.

Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused

  1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Vastuvõetud otsus:

Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Karin Madisson. Protokollijaks valiti Helena Purga.

Otsuse poolt anti 85,01% koosolekul esindatud häältest, ei hääletanud 14,99% koosolekul esindatud häältest.

  1. Ühingu auditeeritud 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Vastuvõetud otsus:

Kinnitada Ühingu auditeeritud 2021.a. majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt anti 84,50 % koosolekul esindatud häältest, ei hääletanud 15,50% koosolekul esindatud häältest.

  1. Kasumi jaotamise otsustamine

Vastuvõetud otsus:

Suunata 31. detsembril 2021 lõppenud majandusaasta kasumist 3 913 201 eurot ülekursi taastamiseks, 1 133 759 eurot kohustusliku reservkapitali taastamiseks ja ülejäänud 24 709 696 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Otsuste poolt anti 84,50% koosolekul esindatud häältest, ei hääletanud 0,51% koosolekul esindatud häältest, erapooletu 14,99% koosolekul esindatud häältest.

  1. Audiitori valimine

Vastuvõetud otsus:

Valida Ernst & Young Baltic AS Ühingu audiitoriks 2022. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.

Otsuse poolt anti 84,50% koosolekul esindatud häältest, ei hääletanud 15,50% koosolekul esindatud häältest.

  1. Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted

Vastuvõetud otsus:

Kiita heaks Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted.

Otsuse poolt anti 84,50% koosolekul esindatud häältest, ei hääletanud 15,50% koosolekul esindatud häältest.