Auditkomitee


Auditikomitee on AS Pro Kapital Grupp nõukogule nõu andev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas.

Auditikomitee ülesanne on jälgida ja analüüsida:
1)      rahandusinformatsiooni töötlemist;
2)      riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust;
3)      raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi;
4)      audiitorettevõtja ja seaduse alusel audiitorühingut esindava vandeaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust teistele audiitortegevuse seaduse nõuetele.

Auditikomitee kohustuseks anda AS Pro Kapital Grupp nõukogule soovitusi ja teha ettepanekuid vähemalt järgmistes küsimustes:
1)     audiitorettevõtja nimetamine või tagasikutsumine;
2)     siseaudiitori nimetamine või tagasikutsumine;
3)     probleemide ja ebatõhususe vältimine või kõrvaldamine organisatsioonis;
4)     vastavus õigusaktidele ja kutsetegevuse heale tavale.

AS Pro Kapital Grupp nõukogu poolt moodustatud auditikomitee liikmeteks on:

 • Emanuele Bozzone

  Auditikomitee liige


  Sündinud 1964, Šveitsi kodanik
  Teaduskraad majanduse ja kaubanduse erialal
  AS Pro Kapital Grupp nõukogu esimees
 • Pertti Huuskonen

  Auditikomitee liige


  Sündinud 1956, Soome kodanik
  M.Sc. (insenerikraad), EMBA, Oulu Ülikool
  AS Pro Kapital Grupp nõukogu liige